دانلود مقاله با موضوع جامعه شناسی، سیر و سلوک، جامعه شناختی، جوامع انسانی

یل واژه ی «دیالکتیک»چنین آمده است: ]Diyalektikفرانسوی: [Dialectiyue ۱ـ(منطق) شیوه ی گفت و گو و جدل منطقی برای رسیدن به حقیقت: طرح دیالکتیک، مسئله ی تقریر اقوال متضاد را در این باره الزام می... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه با موضوع نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قوه مجریه، نظام ریاستی

ام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران به کوشش کاظم نوربخش از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان دانش آموزان، دانش آموز، هوش منطقی، نرم افزار

کوشی و هم افزایی است زیرا هرگاه یکی از هوش‌ها متحول شود، بر هوش دیگران می‌گذارد. به عقیده‌ گاردنر، «شیوه‌هایی که با توجه به آن‌ها هوش‌ها ترکیب و درهم آمیخته می‌شوند، همانند... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان روابط اجتماعی، روانشناسی، حل مسئله، عوامل شناختی

می‌شود. زبان ابزار اندیشه است و جهان پیرامون ما را بیش از پیش آبستره می‌کند. بدین ترتیب، زبان دارای دو نقش اساسی می‌شود: ” اول اینکه زبان ابزار اعتلای معرفت و آگاهی است. دوم اینکه... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان دانش آموز، دانش آموزان، رشد شناختی، روان شناسی

ملاحظه‌ای گستـرش یابد منجر به ایجاد یک چنین هرم ساخت شناختی می‌شود. معنی در نظریه آزوبل جایگاه مهمی دارد. معنی وابسته است به وجود نوعی قرینه یا معادل ذهنی در ساخت شناختی. یعنی وقتی... دنباله مطلب

پایان نامه با کلید واژگان پراگماتیسم، تکنولوژی آموزشی، تکنولوژی، روانشناسی

پراگماتیسم انقلابی بود علیه ایده‌آلیسم و کاوشهای عقلی محض که هیچ فایده‌ای برای انسان ندارد. در این نگرش فلسفه مجموعه امور محض، انتزاعی و نامربوط به زندگی نیست، بلکه وظیفه اصلی آن... دنباله مطلب