منابع پایان نامه ارشد درباره مطالبه خسارت، شخص ثالث، فضای مجازی، نقض حقوق

نگرفته است. در سیستم حقوقی سنتی کشور ما، تمایل به لزوم معلومیت عوضین به وضوح دیده می شود به طوری که ماده”216 ق.م.”مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، انتقال مالکیت، هزینه های اضافی، مطالبه خسارت

آنچه به عنوان مفاد قرارداد میزبانی وب آورده شد ،مواردی است که از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و در اکثر توافقنامه ها ذکر می شود با این وجود موارد ذیل نیز قابل طرح است که می تواند به... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره شخص ثالث، شرط داوری، شاخص قیمت مصرف کننده، مصرف کننده

ذیل می باشد؛ کارت اعتباری284 کارت پول یا کارت هزینه285، کارت بدهی یا کارت برداشت286. 287 هزینه راه اندازی، برای هر بار راه اندازی کامل ،در صورت وجود، به طور معمول غیر قابل استرداد است.... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مصرف کنندگان، مسائل حقوقی

استقراء در شرایط درستی عقود معین نیز این استنباط را تقویت می کند زیرا جز در موارد نادر در هیچ یک از آنها تشریفات خاصی از قبیل الفاظ و صیغه خاص یا تنظیم سند ،بر شرایط عمومی افزوده نشده... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره عقود معین، نظم عمومی، قواعد عمومی، قراردادهای خصوصی

حق انتفاع نزدیک تر است تا اجاره. اما این ذرات منفعت در اختیار شرکت میزبان نیز قرار نمی گیرد در حالی که در حق انتفاع ملکیت آنها به صاحب عین باز می گردد. در واقع می توان گفت منافع... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، عقود معین، تعیین مصداق، دولت الکترونیک

یا به عبارت دیگر مصرف کننده اند. البته از این جهت که هیچ کدام از طرفین تاجر نیستند نمی توان آن را در دسته قراردادهای تجاری آورد و به نوعی باید آن را دادوستد الکترونیکی نامید. مثل وقتی... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، قانون مدنی، فناوری اطلاعات، حقوق خصوصی

های اختصاریق.م. …………………………………………………………………………………………………….قانون مدنیق.ت. ... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد درباره فضای مجازی، عقد اجاره، انتقال مالکیت، قانون حاکم

ستفاده از فضای مجازی ……………………………………………………….251- قراردادهای خدمات سروری... دنباله مطلب

منبع تحقیق درمورد ماهیت حقوقی، قانون مدنی، سند رسمی

ادعایش است ارائه نماید. با توجه به این توضیحات لازم است این قسمت در سه گفتار بیان شود.در گفتار اول به ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود می پردازیم.در گفتار دوم همچون مباحث پیشین اثر... دنباله مطلب

منبع تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، ثبت اسناد، اشخاص ثالث

به مطالب گفته شده و تعریف سند رسمی که در مبحث قبل ارائه شد، در رسمی بودن صورت جلسه ی احراز تصرف بحثی نیست . چرا که این صورت جلسه نیز به وسیله ی مامور رسمی و در حدود صلاحیت و طبق قانون... دنباله مطلب